Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Fastighetsrättsliga frågor

Avtalsservitut och ledningsrätter kommer inte att påverkas av ett upphävande av planen då planen inte utgör förutsättning för dessa. Eventuell påverkan från Trafikverkets framtida arbete ska hanteras inom deras planprocess.

Ekonomiska frågor

Arbetet med upphävandet bekostas av kommunen i intresse av en utbyggnad av Europaväg 22 mellan Ronneby öst och Nättraby.

Ersättningsanspråk

Inget ersättningsanspråk kommer att uppstå genom upphävandet av planen.

Tidplan

Planen hanteras enligt förenklat förfarande för upphävande av detaljplan och kan antas av kommunstyrelsen december 2023.

Godkännande för samråd i Kommunstyrelsen, september 2023

Samråd september-oktober 2023

Beslut om antagande december 2023

Laga kraft januari-februari 2024