Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Motiv till planbestämmelser

Användning

Inga nya bestämmelser tillkommer i ett upphävande och den allmänna platsmarken och kvartersmarken inom den kvarstående delen kommer att fortsätta som befintlig.