Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Medverkande tjänstepersoner

Planförslaget har utformats av stadsarkitekt Helena Revelj och planarkitekt Victoria Eklund. Medverkat i framtagandet har även exploateringsingenjör Rebecka Bratlie och tekniker Jens Gustafsson på Ronneby Miljö & Teknik AB.