Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag för upphävandet har varit handlingar för Trafikverkets vägplan för Ronneby öst till Nättraby. Inom området för upphävandet planerar Trafikverket en ny trafikplats och planskild trafiklösning. Sträckningen av den nya vägen och tillhörande anläggningar överensstämmer inte med markanvändningen i de gällande detaljplanerna och Trafikverket har därför ansökt om att kommunen ska upphäva dessa delar. Även samlat kartunderlag från Länsstyrelsen, Trafikverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, MSB och SGU har använts som planeringsunderlag.

Planeringsunderlaget har visat att det inte finns något som hindrar upphävandet av planen där denna överlappar med kommande vägplan från Trafikverket och att ett sådant upphävande ses som positivt för kommunens utveckling.

Detaljplan

För planområdet gäller idag byggnadsplan (170) antagen 1970-08-21. Planen anger markanvändning för bostäder och småindustri samt handel och allmän plats.

Lantmäteriets aktnummer för gällande plan (FRM- akt) är 10-LIS-950 och diarienummer 490/69 i byggnadsnämnden.

Upphävande av gällande planer

Planområdet som avses upphävas avgränsas i nordöst av lokalgata och i söder av Europaväg 22. Öster ut avgränsas planen mot åkermark och i väst och nordväst mot plan 17.

Översiktsplan

Översiktsplanen Ronneby 2035 anger ett större område kring nuvarande Europaväg 22 i Listerby som platsen för större förändringar i vägnätet. Då ett upphävande för delar av detaljplanen är en förutsättning för att Trafikverkets vägplan ska kunna få laga kraft anses upphävandet följa översiktsplanens intentioner.

Undersökning enligt 6 kapitlet 6 § plan- och bygglagen

Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, i en så kallad Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning. Om kommunen i undersökningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

För detta projekt har en Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning genomförts och kommunens ställningstagande är att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas. Ett upphävande för del av gällande plan medför inte någon betydande påverkan på området.

  • Ett upphävande för del av gällande plan medför inte någon direkt eller indirekt negativ påverkan på riksintresseområden.

  • Genomförandet av förslaget bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

  • Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas till följd av upphävandet.

Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen i Blekinge enligt MB 6 kap 6§ gällande Undersökningen av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att upphävandet av del av byggnadsplan 181 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning ska tas fram. Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan fattades 2023-06-02.

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Riksdagens ambition var att alla mål skulle vara uppfyllda till år 2020. Då 2020 har passerat utgår numera Riksdagen från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vilka tar sikte på året 2030. Nästa hållpunkt för miljömålen är därför 2030.

Då förslaget avser ett upphävande av gällande byggnadsplan är bedömningen att miljömålen inte kommer att påverkas betydligt.

Upphävandet kommer framförallt att bidra till att en ny vägplan kan bli gällande i området som skapar snabbare restider och en säkrare trafikmiljö för alla sorters trafikanter. Miljöpåverkan från den kommande vägplanen hanteras i Trafikverkets planprocess.

Hållbarhetsstrategi 2022-2025

Kommunfullmäktige antog 2021-1221 § 334 en hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun från 2022 till 2025. Hållbarhetsstrategin har tagits fram för att säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.

Hållbarhetsarbetet i Ronneby styrs av:

Ronneby kommuns vision

  • Visionen uttrycker kommunens långsiktiga ambitioner inom hållbarhet och utgör grunden för styrningen.

Strategiska målområden

  • Tydliggör kommunens viljeinriktning inom hållbar utveckling.

Fokusområden i hållbarhetsstrategin

  • Beskriver vad Ronneby kommun ska fokusera på.

Lagar, mål och riktlinjer

  • Lagar, mål och riktlinjer som finns på lokal, regional, nationell och global nivå för hållbarhet.

Upphävandet av byggnadsplanen bidrar till att uppnå Ronneby kommuns vision genom att möjliggöra för smidigare transporter och snabbare resväg mellan kommunerna i regionen. Möjligheten till smidigare transporter kan utgöra underlag för en framtida hållbar utveckling och mer samarbete mellan kommunerna i Blekinge