Detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl (idrottshall)

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner.


Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Upphävande av del av plan 175.


Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Upphävande av del av plan 170.


Detaljplan för Hjortsberga 4:42 (Ålycke)

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en flexibilitet för framtida användningar genom att möjliggöra uppförande av bostäder, vård, förskola samt centrumverksamhet i ett attraktivt läge.


Upphävande Listerby 1:4 m.fl.

Upphävande av del av plan 181.


Detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl. (Viggen norra etapp 3)

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra uppförande av detaljhandel och verksamheter.