Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Förutsättningar

Kapitlet innehåller en redovisning av de planeringsförutsättningar, både innanför och utanför planområdet, som legat till grund till förslaget. Här beskrivs även vilka värden och karaktärsdrag som har haft betydelse för planen men också vilka risker och utmaningar som behöver hanteras i planarbetet

Fastigheter och rättigheter

De fastigheter som finns inom planområdet består främst av bostadsfastigheter och handelsfastigheter. Avtalsservitut för E.ON finns inom planområdet. Ronneby Miljö & Teknik AB har två ledningsrätter inom planområdet.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Området för upphävande utgörs av riksintresse för trafikkommunikation.

Totalförsvar

Hela planområdet ligger inom MSA- och stoppområde för höga objekt med koppling till Försvarsmaktens aktivitet.

Högexploaterad kust

Den östra delen av planområdet ligger inom riksintresse för geografiska bestämmelser enligt MB 4 kap 2-8§§, högexploaterad kust.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Den del av planen som avses upphävas utgörs inte av någon naturmark, utan främst av bostadsfastigheter nordöst om cirkulationsplatsen och Europaväg 22.

Geotekniska förhållanden

Grundlagret inom detaljplanen består av morän.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Den befintliga bebyggelse som kommer att påverkas av upphävandet är främst privata bostadshus men även två verksamheter och en fastighet med större komplementbyggnader. Byggnadernas byggnadstid varierar från 1920-tal till 50-tal. Flera av byggnaderna har putsad fasad i varierande kulörer, men det finns även byggnader med träfasad. Bostadshusen och de större byggnaderna för verksamheter är uppförda i 2 eller 1 ½ plan.

Gator och trafik

Vägar och gator

Dagens Europaväg 22 går genom cirkulationsplatsen i norra Listerby som ligger delvis inom planområdet för plan 170. Vägen består av två filer, en i vardera riktning med avdelande vajer. I cirkulationsplatsen möter Europavägen Johannishusvägen och Yxnarumsvägen som är två mindre vägar med betydligt lägre trafik än Europaväg 22.

Gång- och cykel

Inom planområdet finns det GC-väg i nord-sydlig riktning med övergångställe över europavägen väster om den centrala cirkulationsplatsen.

Motortrafik

På europavägen passerar över 7000 fordon dagligen enligt Trafikverkets mätningar. På Johannishusvägen passerar omkring 1300-1500 fordon dagligen och på Yxnarumsvägen är antalet ungefär det samma.

Kollektivtrafik

Flertalet bussar passerar planområdet och en hållplats finns på vardera sida om europavägen i anslutning till planområdet. Både kustbussen mellan Karlskrona och Karlshamn samt landsbygdsbussen mellan Karlskrona och Ronneby stannar på hållplatserna.

Parkering

Det finns en samåkningsparkering inom planområdets sydvästra del.

Tillgänglighet

Tillgängligheten inom området är relativt god med asfalterade GC-vägar i nordsydlig riktning och inga brantare backar.

Utfarter

Utfart finns från de privata fastigheterna och pendlarparkeringen till Johannishusvägen och mindre lokalgata.

Klimat, hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Den höga trafikeringen av europavägen anses avge mycket buller men ingen bullerutredningar har genomförts för upphävandet då detta ansetts onödigt då ingen bebyggelse eller markanvändning kommer förändras eller tillkomma genom planarbetet.

Förorenad mark

På fastighet Listerby 4:15 har det pågått verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. Fastigheten har pekats ut som potentiellt förorenad. Även fastighet Listerby 14:35 har en utpekad potentiell förorening. Här har det tidigare bedrivits småskalig snickeriverksamhet med ytbehandling av trä. I EBH-stödet anges att bransch och riskklass är osäker. Därför behöver objektet utredas mer om nybyggnation eller markarbeten ska utföras.

Hydrologiska förhållanden

Listerbyån passerar omkring 200 meter väster om planområdet. I nuvarande stund har Listerbyån måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status på grund av för höga förekomster av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg).

Risk för översvämning

Det finns ingen risk för översvämning från Listerbyån.

Risk för ras och skred

Det finns ingen risk för skred eller ras inom planområdet enligt Länsstyrelsens eller MSB:s karteringar.

Radon

Allt byggande vid nybyggnad i Sverige ska utföras radonsäkert och vid detaljplaneläggning kan förekomsten av radon behöva beskrivas på ett översiktligt sätt. Det är byggherren som ansvarar för att de byggåtgärder som utförs uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Byggherren har också ett ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Planområdet ligger inom normalrisk-område för radon och området består i huvudsak av moränmark med låg till normal radiumhalt. Omkringliggande landskap är angett som lågriskområde för radon.

Sociala förhållanden

Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga att en barnkonsekvensanalys och eller en prövning av barnets bästa har gjorts. I en prövning av barnets bästa (artikel 3.1) ska flera aspekter utredas och sammanvägas inför beslut.

Från och med 2021 är ett av Ronneby kommuns strategiska mål Barn och ungas behov. Målet harmoniserar med barnkonventionen och utrycker bland annat att barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet.

Ett upphävande av planen anses inte påverka barn inom eller i anslutning till området i annan mån än att förutsättningar skapas för en säkrare trafikmiljö genom Trafikverkets kommande ombyggnation inom området.

Kulturmiljö

Fornlämningar

Det finns inga utpekade fornlämningar i området. Söder om Eropaväg 22 finns ett fåtal fynd samt nordöst om planområdet. Skulle fornlämning påträffas vid markarbeten inom området ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML.

Service

Offentlig service

Grundskola och förskola samt bibliotek finns inne i listerby lite över 1 km söder om planområdet.

Kommersiell service

Mataffär och annan handel finns i Johannishus lite mer än 2 km norr om planområdet. I nuläget finns det inom planområdet en pizzeria, en lunchservering och ett företag som säljer persienner och markiser.

Posttjänster

Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och standarder finns för mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att posten ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området och nya områden kan också medge en rundkörsel för att undvika backande fordon. I flerbostadshus ska man ta emot posten i sin postbox på entréplan i byggnaden.