Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Planförslag

Bakgrund

Trafikverkets projekt att bygga ut och bygga om Europaväg 22 mellan Ronneby öst och Nättraby överlappar med tre av Ronneby kommuns detaljplaner. En av dessa detaljplaner är; Byggnadsplan för del av Listerby kyrkby, plan 170. Den del av plan 170 som påverkas och avses upphävas i denna process utgörs av sju mindre fastigheter nord och nordöst om cirkulationsplatsen, norr om europaväg 22 i norra Listerby. Johannishusvägen som går från cirkulationsplatsen på Europaväg 22 och norrut mot Johannishus kommer även till viss del innefattas i upphävandet.

Planområde

Planområdet gränsar till plan 175 och plan 181 som även de avses att upphävas i de delar som är i konflikt med kommande vägplan. Den del som avses upphävas för plan 170 omfattar cirka 16 748 m².

Planområdet som avses upphävas är markerat med en orange yta och streckad svart linje. Den mörkt blå ytan visar den del av planen som fortsätter vara gällande efter upphävandet.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. Den allmänna platsmarken inom detaljplanen är i dagsläget gata och park.

Kvartersmark

Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Detaljplanen reglerar vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Kvartersmarken inom detaljplanen består av bostäder och handel.