Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Konsekvenser av planförslaget

Fastigheter och rättigheter

Inga servitut eller fastighetsbildning kommer att bildas eller påverkas av att planen upphävs.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Ett upphävande av planen där denna sammanfaller med Trafikverkets förslag på vägplan anses positivt påverka riksintresset för trafikkommunikation.

Totalförsvar

MSA- och stoppområde för höga objekt för Totalförsvaret anses inte påverkas av ett upphävande av planen då ett upphävande inte ger någon byggrätt.

Högexploaterad kust

Riksintresset för högexploaterad kust anses inte påverkas av ett upphävande av planen.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Ingen mark eller vegetation anses påverkas av ett upphävande av planen. Den vegetation samt de landskapselement som kan komma att påverkas av vägplanens genomförande ska hanteras i Trafikverkets planprocess och MKB. Ingen vegetation kommer påverkas av att delar av planen upphävs.

Geotekniska förhållanden

Ett upphävande anses inte påverkas av eller påverka grundlagret, då ett upphävande för del av detaljplanen inte tillåter eller tillför någon byggrätt. En geoteknisk undersökning kan bli aktuell i samband med Trafikverkets vägplan, men inte i upphävandet för berörda delar av byggnadsplanen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Bebyggelsen inom planområdet kommer inte att påverkas av upphävandet för del av planområdet. Ett planlöst läge kommer dock att uppstå fram till att Trafikverkets vägplan blir gällande, eller en annan detaljplan antas för området. Under denna tid då området är planlöst måste lovpliktiga åtgärder prövas hos kommunen på ett mer omfattande sätt.

Gator och trafik

Vägar och gator

Upphävandet av planen kommer inte att påverka vägarna inom planområdet men ger förutsättningar för Trafikverkets vägplan och de förändringar i vägnätet som de planerar utföra.

Gång- och cykel

Upphävandet av planen anses inte påverka gående och cyklister inom planområdet men anses ge förutsättningarna för en säkrare lösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Motortrafik

Upphävandet av del av byggnadsplanen anses inte påverka antalet resor genom området. Förutsättningarna som skapas anses dock bidra till en framtida smidigare trafiklösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Kollektivtrafik

Upphävandet av byggnadsplanen anses inte påverka den fortsatta möjligheten till användning av busshållplatserna och i den kommande vägplanen planeras lösningar för busshållplatser och farvägar för landsbygdsbussen.

Parkering

Pendelparkeringen kommer inte att påverkas av upphävandet av planen.

Tillgänglighet

Upphävandet av planen kommer inte att påverka tillgängligheten inom området men förutsättningarna för en bättre tillgänglighet och säkerhet för de med nedsatt rörelse- och synförmåga antas skapas för den kommande vägplanen från Trafikverket.

Utfarter

Upphävandet av byggnadsplanen bedöms inte påverka utfarterna inom planområdet.

Klimat hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Ett upphävande av planen ger inte några nya byggrätter och därför anses det inte behövas någon utredning för omgivningsbuller i detta planprojekt.

Bedömning om risk och lämpliga åtgärder gällande bullerstörning som kan uppstå för närboende i samband med ombyggnation och senare högre hastigheter på europaväg 22 ska Trafikverkets hantera i sin planprocess med tillhörande MKB.

Förorenad mark

Upphävandet för del av byggnadsplanen anses inte påverka föroreningen inom planområdet. I det fortsatta arbetet med ombyggnationen av europaväg 22 ska Trafikverket i sin planprocess och i byggskedet hantera den potentiella föroreningen för att inte riskera att sprida den genom förflyttning av jordmassor.

Hydrologiska förhållanden

Listerbyån kommer inte att påverkas av att planen upphävs.

Radon

Ett upphävande av plan påverkas inte av radonhalten.

Sociala förhållanden

Upphävandet för del av byggnadsplanen anses inte påverka barn som målgrupp i annat avseende än möjligheten att skapa en säkrare gång och cykelöverfart över europavägen för oskyddade trafikanter i ombyggnationen. Detta kan skapa en säkrare möjlighet för barn att resa mellan Listerby och Johannishus för skolgång och umgänge.

Demografi och sysselsättning

De befintliga arbetsplatserna inom planen anses inte påverkas av upphävandet av planen.

Kulturmiljö

Fornlämningar

De fornlämningar som finns sydöst om planområdet anses inte påverkas av ett upphävande av planen.

Service

Offentlig service

Upphävande anses inte påverka tillgången till offentlig service.

Kommersiell service

Upphävande anses inte påverka tillgången till offentlig service. Men framtida vägplan kommer att påverka den befintliga servicen. Nya lokaler bör då erbjudas på annan plats.

Posttjänster

Upphävandet kommer inte att påverka posttjänsten inom området.