Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Planbeskrivning

Upphävande av del av Byggnadsplan 170 för fastighet Listerby 14:24 m.fl.

Ronneby kommun, Blekinge län

Datum för uppstart: Planarbetet startade 2023-02-14

Samråd: 2023-09-25 – 2023-10-15

Antagande: 2023-12-05

Laga kraft:2024-01-03

Planförfarande: Förenklat förfarande

Planbestämmelsekatalog: BFS 2020:5 (2022-11-01)