Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Medverkande tjänstepersoner

Planförslaget har utformats av planarkitekt Victoria Eklund och stadsarkitekt Helena Revelj. Medverkat i framtagandet har även exploateringsingenjör Rebecka Bratlie och tekniker Jens Gustafsson på Ronneby Miljö & Teknik AB.