Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Konsekvenser av planförslaget

Fastigheter och rättigheter

Inga servitut eller fastighetsbildning kommer att bildas eller påverkas av att planen upphävs.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Ett upphävande av planen där denna sammanfaller med Trafikverkets förslag på vägplan anses positivt påverka riksintresset för trafikkommunikation.

Totalförsvar

MSA- och stoppområde för höga objekt för Totalförsvaret anses inte påverkas av ett upphävande av planen då ett upphävande inte ger någon byggrätt.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Den vegetation som finns på platsen kommer inte påverkas av själva upphävandet av byggnadsplanen och den påverkan som vägplanens genomförande kan komma att få på vegetation och landskap ska hanteras i Trafikverkets planprocess och MKB.

Geotekniska förhållanden

Ett upphävande anses inte påverkas av eller påverka grundlagret, då ett upphävande för del av detaljplanen inte tillåter eller tillför någon byggrätt. En geoteknisk undersökning kan bli aktuell i samband med Trafikverkets vägplan, men inte i upphävandet för berörda delar av byggnadsplanen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Den befintliga bebyggelse som ligger inom planområdet och vars fastigheter kommer att påverkas ligger utanför den del av planen som avses upphävas.

Gator och trafik

Vägar och gator

Upphävandet av planen kommer inte att påverka vägarna inom planområdet men ger förutsättningar för Trafikverkets vägplan och de förändringar i vägnätet som de planerar utföra.

Gång- och cykel

Upphävandet av planen anses inte påverka gående och cyklister inom planområdet men anses ge förutsättningarna för en säkrare lösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Motortrafik

Upphävandet av del av byggnadsplanen anses inte påverka antalet resor genom området. Förutsättningarna som skapas anses dock bidra till en framtida smidigare trafiklösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Kollektivtrafik

Upphävandet av planen kommer inte att påverka den befintliga busshållplatsen.

Parkering

Parkeringen öster om planområdet kommer inte att påverkas av upphävandet av planen

Tillgänglighet

Upphävandet av planen kommer inte att påverka tillgängligheten inom området men förutsättningarna för en bättre tillgänglighet och säkerhet för de med nedsatt rörelse- och synförmåga antas skapas för den kommande vägplanen från Trafikverket.

Utfarter

Området för utfart mot Europavägen kommer att upphävas och utfart i samband med Trafikverkets utbyggnad av vägen ska ta hänsyn till behovet av utfart.

Klimat hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Ett upphävande av planen ger inte några nya byggrätter och därför anses det inte behövas någon utredning för omgivningsbuller i detta planprojekt.

Bedömning om risk och lämpliga åtgärder gällande bullerstörning som kan uppstå för närboende i samband med ombyggnation och senare högre hastigheter på Europaväg 22 ska Trafikverkets hantera i sin planprocess med tillhörande MKB.

Hydrologiska förhållanden

Upphävandet kommer inte att påverka Listerbyån.

Risk för olyckor

Upphävande av planen ger förutsättningar för Trafikverkets vägplan att bli gällande och deras arbete med att göra trafiksituationen säkrare.

Radon

Ett upphävande av planen påverkas inte av radonhalt.

Sociala förhållanden

Ett upphävande av planen påverkar inte några bostäder. Den befintliga arbetsplatsen som bensinstationen utgör anses inte påverkas till en sådan grad att upphävandet skulle påverka antalet arbetstillfällen.

Barnrättsperspektiv

Upphävandet för del av byggnadsplanen anses inte påverka barn som målgrupp i annat avseende än möjligheten att skapa en säkrare gång och cykelöverfart över Europavägen för oskyddade trafikanter i ombyggnationen. Detta kan skapa en säkrare möjlighet för barn att resa mellan Listerby och Johannishus för skolgång och umgänge.

Kulturmiljö

Fornlämningar

De fornlämningar som finns sydöst om planområdet anses inte påverkas av ett upphävande av planen.

Service

Offentlig service

Upphävande anses inte påverka tillgången till offentlig service.

Kommersiell service

Upphävande anses inte påverka tillgången och möjligheten till kommersiell service.

Posttjänster

Upphävandet kommer inte att påverka posttjänsten inom område.