Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Förutsättningar

Kapitlet innehåller en redovisning av de planeringsförutsättningar, både innanför och utanför planområdet, som legat till grund till förslaget. Här beskrivs även vilka värden och karaktärsdrag som har haft betydelse för planen men också vilka risker och utmaningar som behöver hanteras i planarbetet

Fastigheter och rättigheter

Inom planområdet finns fyra fastigheter. Två är privata fastigheter och två ägs av kommunen och utgörs av dagens Europaväg. Avtalsservitut för E.ON finns inom planområdet. Ronneby Miljö & Teknik AB har två ledningsrätter inom planområdet.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Området för upphävande utgörs av riksintresse för trafikkommunikation.

Totalförsvar

Hela planområdet ligger inom MSA- och stoppområde för höga objekt med koppling till Försvarsmaktens aktivitet.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Planområdet som avses upphävas består inte av någon regelrätt natur. Den uppvuxna vegetationen tillhör en privat fastighet och fastigheten för HVB-hemmet Apelgården.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken

Den del av planen som avses upphävas utgörs inte av någon naturmark eller jordbruksmark, utan främst av vägbana och diken tillhörande nuvarande europaväg samt en mindre del av de större bostadsfastigheterna.

Geotekniska förhållanden

Grundlagret inom detaljplanen består av morän.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Den bebyggelse som finns inom planområdet är ett privat bostadshus från tidigt 1900-tal i två våningar med gul träpanel och rött tegeltak samt tillhörande uthus/garage i samma stil. den andra byggnaden tillhör hvb-hemmet och är en större byggnad i ett plan med tegelfasad och tegeltak, byggt på 1960-talet. den tredje fastigheten innehåller ett större tvåvåningshus i ljust tegel med flera mindre komplementbyggnader.

Gator och trafik

Vägar och gator

Planområdets södra del reglerar den nuvarande Europaväg 22 och i den norra delen finns en mindre lokalgata som leder till fastigheterna norr ifrån.

Gång- och cykel

Gång- och cykeltrafik är enbart den som kommer från de privata fastigheterna och inga GC-vägar finns inom planområdet.

Motortrafik

I söder finns det en ÅDT för Europavägen. Över 7000 fordon passerar där dagligen enligt Trafikverkets mätningar. På Johannishusvägen passerar omkring 1300-1500 fordon dagligen och på Yxnarumsvägen är antalet ungefär det samma.

Kollektivtrafik

En busshållplats finns i områdets södra del.

Parkering

Det finns inga parkeringar utöver de på privata fastigheter inom planområdet.

Tillgänglighet

Tillgängligheten inom områdets norra del är ganska låg med främst grusvägar. Den södra delen utgörs av Europavägen.

Utfarter

En utfart finns mot Europavägen från en av de privata fastigheterna.

Klimat, hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Den höga trafikeringen av Europavägen bedöms avge mycket buller men ingen bullerutredningar har genomförts för upphävandet då detta ansetts onödigt då ingen bebyggelse eller markanvändning kommer förändras eller tillkomma genom planarbetet.

Hydrologiska förhållanden

Listerbyån passerar väster om planområdet. i nuvarande stund har listerbyån måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status på grund av för höga förekomster av bromerade difenyletrar (pbde) och kvicksilver (hg).

Risk för översvämning

Det anses inte finnas någon risk för översvämning från Listerbyån.

Risk för ras och skred

Det finns ingen risk för skred eller ras inom planområdet enligt Länsstyrelsens eller MSBs karteringar.

Radon

Allt byggande vid nybyggnad i Sverige ska utföras radonsäkert och vid detaljplaneläggning kan förekomsten av radon behöva beskrivas på ett översiktligt sätt. Det är byggherren som ansvarar för att de byggåtgärder som utförs uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Byggherren har också ett ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Planområdet ligger inom normalrisk-område för radon och området består i huvudsak av moränmark med låg till normal radiumhalt. Omkringliggande landskap är angett som lågriskområde för radon.

Sociala förhållanden

Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga att en barnkonsekvensanalys och eller en prövning av barnets bästa har gjorts. I en prövning av barnets bästa (artikel 3.1) ska flera aspekter utredas och sammanvägas inför beslut.

Från och med 2021 är ett av Ronneby kommuns strategiska mål Barn och ungas behov. Målet harmoniserar med barnkonventionen och utrycker bland annat att barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet.

Ett upphävande av planen anses inte påverka barn inom eller i anslutning till området i annan mån än att förutsättningar skapas för en säkrare trafikmiljö genom Trafikverkets kommande ombyggnation inom området.

Kulturmiljö

Fornlämningar

Det finns inga utpekade fornlämningar i området. Söder om Europaväg 22 finns ett fåtal fynd samt nordöst om planområdet.

Skulle fornlämning påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML.

Service

Offentlig service

Grundskola och förskola samt bibliotek finns inne i listerby lite över 1 km söder om planområdet.

Kommersiell service

Mataffär och annan handel finns i Johannishus lite mer än 2 km norr om planområdet. I nuläget finns det öster om planområdet en pizzeria, en lunchservering och ett företag som säljer persienner och markiser.

Posttjänster

Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och standarder finns för mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att posten ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området och nya områden kan också medge en rundkörsel för att undvika backande fordon. I flerbostadshus ska man ta emot posten i sin postbox på entréplan i byggnaden.