Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Planinformation

Diarienummer

2023/114

Planförfarande

Planarbetet hanteras med ett förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) eftersom detaljplanen i första hand inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, i andra hand att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt i tredje hand att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Datum för uppstart

2023-02-14

Samrådstid

2023-09-25–2023-10-15

Datum för antagande

Datum för antagande: 2023-12-05.

Antagandehandlingarna är daterade: 2023-10-31.

Datum för laga kraft

Detaljplanen får laga kraft 3 veckor efter protokollet för antagandet justerats, förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Planbestämmelsekatalog

Detaljplanen följer planbestämmelsekatalogen BFS 2020:5.

Genomförandetid

Planen är ett upphävande och har därför ingen genomförandetid.

Handlingar tillhörande planen

  • Plankarta

  • Planbeskrivning

  • Samrådsredogörelse

  • Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning

  • Grundkarta

  • Fastighetsförteckning