Upphävande Listerby 1:4 m.fl.

Fastigheter och rättigheter

Inga servitut eller fastighetsbildning kommer att bildas eller påverkas av att planen upphävs.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Ett upphävande av planen där denna sammanfaller med Trafikverkets förslag på vägplan anses positivt påverka riksintresset för trafikkommunikation.

Totalförsvar

MSA- och stoppområde för höga objekt för Totalförsvaret anses inte påverkas av ett upphävande av planen då ett upphävande inte ger någon byggrätt.

Högexploaterad kust

Riksintresset för högexploaterad kust anses inte påverkas av ett upphävande av planen.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Ingen mark eller vegetation anses påverkas av ett upphävande av planen. Den vegetation samt de landskapselement som kan komma att påverkas av vägplanens genomförande ska hanteras i Trafikverkets planprocess och MKB. Ingen vegetation kommer påverkas av att delar av planen upphävs.

Förorenad mark

Upphävandet för del av byggnadsplanen anses inte påverka föroreningen och det centrala området för bensinstationen kommer inte att upphävas. I det fortsatta arbetet med ombyggnationen av Europaväg 22 ska Trafikverket i sin planprocess och i byggskedet hantera den potentiella föroreningen för att inte riskera att sprida den genom förflyttning av jordmassor.

Geotekniska förhållanden

Ett upphävande anses inte påverkas av eller påverka grundlagret, då ett upphävande för del av detaljplanen inte tillåter eller tillför någon byggrätt. En geoteknisk undersökning kan bli aktuell i samband med Trafikverkets vägplan, men inte i upphävandet för berörda delar av byggnadsplanen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Upphävandet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Bebyggelsen inom planområdet kommer inte att påverkas av upphävandet för del av planområdet då marken där det finns befintlig bebyggelse inte kommer att upphävas. Den bebyggelse som finns inom planområdet i söder där planen kommer fortsätta att gälla är de tekniska anläggningarna för drivmedelshantering samt en mindre butik i anslutning till bensinpumparna.

Den norra delen av den gällande planen kommer bestå som i dagsläget och den bostadsbebyggelse som finns där kommer inte att påverkas.

Gator och trafik

Vägar och gator

Upphävandet av planen kommer inte att påverka vägarna inom planområdet men ger förutsättningar för Trafikverkets vägplan och de förändringar i vägnätet som de planerar utföra.

Gång- och cykel

Upphävandet av planen anses inte påverka gående och cyklister inom planområdet men anses ge förutsättningarna för en säkrare lösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Motortrafik

Upphävandet av del av byggnadsplanen anses inte påverka antalet resor genom området. Förutsättningarna som skapas anses dock bidra till en framtida smidigare trafiklösning genom Trafikverkets vägplan och ombyggnation.

Kollektivtrafik

Upphävandet av byggnadsplanen anses inte påverka den fortsatta möjligheten till användning av busshållplatserna och i den kommande vägplanen planeras lösningar för busshållplatser och farvägar för landsbygdsbussen.

Parkering

Parkeringarna inom och i anslutning till planområdet kommer inte att påverkas av ett upphävande av planen.

Tillgänglighet

Upphävandet av planen kommer inte att påverka tillgängligheten inom området men förutsättningarna för en bättre tillgänglighet och säkerhet för de med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga antas skapas för den kommande vägplanen från Trafikverket.

Utfarter

Upphävandet av byggnadsplanen anses inte påverka utfarterna inom planområdet.

Klimat, hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Ett upphävande av planen ger inte några nya byggrätter och därför anses det inte behövas någon utredning för omgivningsbuller i detta planprojekt.

Bedömning om risk och lämpliga åtgärder gällande bullerstörning som kan uppstå för närboende i samband med ombyggnation och senare högre hastigheter på Europaväg 22 ska Trafikverkets hantera i sin planprocess med tillhörande MKB.

Förorenad mark

Den förorenade marken kommer inte att påverkas av att planen upphävs, men i Trafikverkets framtida planläggning och markarbeten ska detta uppmärksammas och hanteras.

Hydrologiska förhållanden

Listerbyån kommer inte att påverkas av att planen upphävs.

Risk för olyckor

Upphävandet av planen kommer inte att påverka risken för olyckor, men det ger förutsättningar för Trafikverkets nya vägplan som förslår en säkrare trafiklösning. Risken för bränslespill inom planen kommer att kvarstå men hantering av detta är accepterat i det tillstånd som finns för bränsleförsäljning och hantering.     

Radon

Ett upphävande av en plan påverkas inte av radonhalt.

Sociala förhållanden

Ett upphävande av planen påverkar inte några bostäder. Den befintliga arbetsplatsen som bensinstationen utgör anses inte påverkas till en sådan grad att upphävandet skulle påverka antalet arbetstillfällen.

Barnrättsperspektiv

Upphävandet för del av byggnadsplanen anses inte påverka barn som målgrupp i annat avseende än möjligheten att skapa en säkrare gång och cykelöverfart över Europavägen för oskyddade trafikanter i ombyggnationen. Detta kan skapa en säkrare möjlighet för barn att resa mellan Listerby och Johannishus för skolgång och umgänge.

Kulturmiljö

Fornlämningar

De fornlämningar som finns sydöst om planområdet anses inte påverkas av ett upphävande av planen.

Service

Offentlig service

Upphävande anses inte påverka tillgången till offentlig service.

Kommersiell service

Upphävande anses inte påverka tillgången och möjligheten till kommersiell service.

Posttjänster

Upphävandet kommer inte att påverka posttjänsten inom området.