Upphävande Listerby 1:4 m.fl.

Förutsättningar

Kapitlet innehåller en redovisning av de planeringsförutsättningar, både innanför och utanför planområdet, som legat till grund till förslaget. Här beskrivs även vilka värden och karaktärsdrag som har haft betydelse för planen men också vilka risker och utmaningar som behöver hanteras i planarbetet.

Fastigheter och rättigheter

De flesta fastigheter ägs av privatpersoner i form av bostadsfastigheter eller handelsfastigheter. Kommunen äger allmän platsmark inom planområdet. Avtalsservitut för E.ON finns inom planområdet. Ronneby Miljö & Teknik AB har två ledningsrätter inom planområdet.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Området för upphävande utgörs av riksintresse för trafikkommunikation.

Totalförsvar

Hela planområdet ligger inom MSA- och stoppområde för höga objekt med koppling till Försvarsmaktens aktivitet.

Högexploaterad kust

Den sydöstra delen av planen ligger även inom området för högexploaterad kust MB 4 kap 2-8§§.

Mark, natur och miljö

Mark och vegetation

Den del av planen som avses upphävas utgörs inte av någon naturmark, utan främst av vägbana och diken tillhörande nuvarande Europaväg och Yxnarumsvägen.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap miljöbalken

Den del av planen som avses upphävas utgörs inte av någon jordbruksmark, utan främst av vägbana och diken tillhörande nuvarande Europaväg samt en mindre del av de större bostadsfastigheterna.

Geotekniska förhållanden

Grundlagret inom detaljplanen består av morän.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för luft.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökvalitetsnorm för buller

Området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer för buller.

Bebyggelse och gestaltning

Områdesbeskrivning

Bebyggelsen norr om europavägen består främst av bostäder i ett till två plan med sadeltak. Takkupor förekommer och fasaderna har varierande material och färger.

Stadsbild och gestaltning

Det område som avses upphävas utgörs av bensinstationen och omkringliggande mindre bebyggelse i form av tekniska anläggningar.

Gator och trafik

Vägar och gator

Dagens Europaväg 22 går genom en cirkulationsplats i norra Listerby som delvis ligger inom planområdet för plan 181. Vägen består av två filer, en i vardera riktning med avdelande vajer. I cirkulationsplatsen möter Europavägen Johannishusvägen och Yxnarumsvägen med betydligt lägre trafik än Europavägen.

Gång- och cykel

Inom planområdet finns det GC-väg i nord-sydlig riktning med övergångställe över Europavägen väster om den centrala cirkulationsplatsen.

Motortrafik

På Europavägen passerar över 7000 fordon dagligen enligt Trafikverkets mätningar. På Johannishusvägen passerar omkring 1300-1500 fordon dagligen och på Yxnarumsvägen är antalet ungefär det samma.

Kollektivtrafik

Flertalet bussar passerar planområdet och en hållplats finns på vardera sida om Europavägen inom den nordvästra delen av planområdet. Både kustbussen mellan Karlskrona och Karlshamn samt landsbygdsbussen mellan Karlskrona och Ronneby stannar på hållplatserna.

Parkering

Inom plan 170 norr om det aktuella planområdet finns det idag en pendlar-parkering i anslutning till Johannishusvägen. Parkering för besökare finns även inom området som avses upphävas.

Tillgänglighet

Tillgängligheten inom området är relativt god med asfalterade GC-vägar i nordsydlig riktning och inga brantare backar.

Utfarter

Utfarter finns från respektive bostadsfastighet och bensinmacken mot de mindre lokala gatorna.

Klimat, hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Den höga trafikeringen av europavägen anses avge mycket buller men ingen bullerutredningar har bedömts krävas då ingen bebyggelse eller markanvändning kommer förändras eller tillkomma genom planarbetet.

Förorenad mark

På fastighet Listerby 1:4 som utgörs av bensinstationen finns en potentiell förorening till följd av drivmedelshantering. I EBH-stödet anges att bransch och riskklass är osäker och att objektet behöver utredas ytterligare inför planläggning och markarbeten.

Hydrologiska förhållanden

Listerbyån passerar omkring 200m väster om planområdet. I nuvarande stund har Listerbyån måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status på grund av för höga förekomster av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg).

Risk för ras och skred

Det finns ingen risk för skred eller ras inom planområdet enligt Länsstyrelsens eller MSBs karteringar.

Risk för olyckor

Övergångsställena inom planområdet är en plats där det finns risk för skador särskilt under den mörkare delen av året. Sänkta hastighet genom cirkulationsplatsen minskar denna risk men fotgängare och cyklister måste ändå ta sig över en hårt trafikerad väg vilket utgör en risk för olyckor vid till exempel dålig sikt. Spill av bränsle kan förekomma inom området för den befintliga bensinstationen.

Radon

Planområdet ligger inom normalrisk-område för radon och området består i huvudsak av moränmark med låg till normal radiumhalt. Omkringliggande landskap är angett som lågriskområde för radon.

Sociala förhållanden

Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga att en barnkonsekvensanalys och eller en prövning av barnets bästa har gjorts. I en prövning av barnets bästa (artikel 3.1) ska flera aspekter utredas och sammanvägas inför beslut.

Från och med 2021 är ett av Ronneby kommuns strategiska mål Barn och ungas behov. Målet harmoniserar med barnkonventionen och utrycker bland annat att barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet.

Ett upphävande av planen anses inte påverka barn inom eller i anslutning till området i annan mån än att förutsättningar skapas för en säkrare trafikmiljö genom Trafikverkets kommande ombyggnation inom området.

Kulturmiljö

Fornlämningar

Det finns inga utpekade fornlämningar i området. Sydöst om planområdet finns ett fåtal fynd samt nordöst om planområdet. Skulle fornlämning påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML.

Service

Offentlig service

Grundskola och förskola samt bibliotek finns inne i Listerby lite över 1km söder om planområdet.

Kommersiell service

Mataffär och annan handel finns i Johannishus lite mer än 2 km norr om planområdet. I nuläget finns det norr om planområdet en pizzeria, en lunchservering och ett företag som säljer persienner och markiser.

Posttjänster

Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och standarder finns för mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att posten ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området och nya områden kan också medge en rundkörsel för att undvika backande fordon. I flerbostadshus ska man ta emot posten i sin postbox på entréplan i byggnaden.