Upphävande Listerby 1:4 m.fl.

Planförslag

Bakgrund

Trafikverkets projekt att bygga ut och bygga om Europaväg 22 mellan Ronneby öst och Nättraby överlappar med tre av Ronneby kommuns detaljplaner. En av dessa detaljplaner är Förslag till byggnadsplan för område vid Listerby smedja, plan 181. Den del av plan 181 som främst påverkas och avses upphävas i denna process utgörs av den privata fastigheten för bensinstationen samt de kommunala fastigheterna som utgör marken för nuvarande Europaväg 22. De privata fastigheterna norr om Europavägen kommer även att påverkas till viss del.

Planområdet som avses upphävas är markerat med en orange yta och streckad svart linje. Den mörkt blå ytan visar den del av planen som fortsätter vara gällande efter upphävandet.

Planområde

Planområdet gränsar till plan 170 och plan 175 som även de avses att upphävas i de delar som är i konflikt med kommande vägplan. Den del som avses upphävas för plan 181 omfattar cirka 13 243 m².

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. Den allmänna platsmarken inom området för upphävande är i dagsläget gata och park.

Kvartersmark

Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Detaljplanen reglerar vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Kvartersmarken inom området för upphävande består av bostäder och industri.